{"sekcja":"design","opis":"

Praca nad elementami architektury oraz detalami do projektu Warmia Towers.<\/p>","slideshow":"<\/a>"}